Home

Branchekoder oversigt

Register over branchekoder som de bruges i Danmark og internationalt. Indeholder beskrivelse, national kode og international kode, hvad der er omfattet og hvad der ikke er omfattet. Branchekoden er 6-cifret. De første fire cifre svarer til NACE rev. 2, mens de to sidste cifre er danske underopdelinger Branchekoder. Når du skal starte virksomhed, skal du oplyse din branchekode. Branchekoden er en international kode, der fortæller hvilken type virksomhed, du har. Branchekoder bruges til statistik. Det kan nogle gange være svært at finde den rigtige branchekode, men vælg den der passer bedst til din type virksomhed Dansk Branchekode er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter og dens væsentligste funktion er at danne grundlag for branchekodning, af virksomheder efter disses hovedaktivitet, og for de branchefordelte statistikker 1 6-cifrede branchekoder mindre detaljeret end DB03, der indeholder 825 6cifrede branchekoder. Det lavere antal 6- -cifrede branchekoder er resultatet af en grundig gennemgang af DB03 brancherne ud fra en betragtning om, at branchekoderne både skal være relevante i statistisk sammenhæng og skalind e

Branchekoder - Datasæt Virk Dat

Branchekoder (officielle inddelinger) Det mest almindelige i officielle registre, virksomhedsbaser osv. er at anvende branchekoder, der som udgangspunkt er udviklet til klassifikation af økonomiske aktiviteter. Oprindelig blev de udviklet på nationalt niveau, men gradvist er der sket en harmonisering på internationalt niveau Alvorlig utilsigtet hændelse ved tapning, testning, hå­nd­teri­ng­, opbevaring eller di­st­ribu­tion af b­lod/­blo­dko­mpo­nen­ter, In­dbe­ret­nin­g a

Find dine Branchekoder - startupsvar

Dansk Branchekode DB07, v3

Kort oversigt over de forskellige nomenklaturer Nomenklaturer om brancher. Der findes forskellige måder at klassificere virksomhedernes aktiviteter på, men de mest almindelige er de officielle branchekoder Søg på internet, og du finder koden 47.91.10 - Detailhandel fra postordreforretninger, som så vidt jeg kan se er den korrekte. Detailhandel med alle varetyper via postordr Som fødevarevirksomhed kan du hente hjælp til din egenkontrol og dit egenkontrolprogram i en branchekode. Branchekoden kan fx give gode råd om, hvordan egenkontrolprogrammet skal bygges op Oversigt over branchekoder vurderet af Fødevarestyrelsen Oversigten er delt i Detail-branchekoder, Engros-branchekoder og Branchekoder for primærproduktion . Detail-branchekoder: Branchekodens titel Ejer af branchekoden Dato for vurdering og seneste opdatering Omtrentligt antal virksomheder, som branchekoden er relevant for Bemærkninge Hej, jeg har forgæves ledt efter en komplet oversigt over branchekoder som erhvervs & selskabsstyrrelsen anvender. Så hvis nogen har et link til denne oversigt, vil det være fint.--Best regards Lars Branchekoderne styres af Danmarks Statistik. Du kan på denne side læse mere om koderne, og downloade brancheoversigter

Iværksætter Debatten Amino » Marketing & Salg (Ikke Internet) » Hjælp til salg (Ikke internet) » Udtræk fra cvr.dk på branchekoder Amino Erhvervs Events Se alle de spændende arrangemente Har du en database/dokument over hvilke erhverv der hører til hvilke branchekoder? Her er et eksempel på hvordan det kunne se ud: Murer: 43.99.10 Tømrer: 43.32.00 Jeg kan foreksempel ikke finde ud af hvor en automekaniker skal ind under. Mit bud er branchekode 45.20.10 (Autoreparationsværksteder mv. Skemaet indeholder en oversigt over de enkelte akti-viteter. Ud for hver aktivitet er der opført vurdering af risici, muligheder for kontrol, samt mulighed for regi-strering af datoer for aktiviteten. Risikofaktorer: Beskriver de arbejdsgange eller områder i biavlen og honningproduktionen som kan have betydning for fø-devaresikkerheden

2007 - dst.d

baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt . brancheforeningers medlemslister eller i samarbejde med organisationer eller fagfolk med særligt kendskab til branchen. Afhængig af branchens størrelse vil antallet af virksomheder i analysen i nogle tilfælde være dækkende for hele branchen og i andre tilfælde udgøre et udsnit af branchen System-til-system adgang. Få direkte adgang til CVR med en system-til-systemadgang, og berig din egen løsning med aktuelle og historiske oplysninger fra CVR e-branchekoden tilbyder elektronisk egenkontrol, online hygiejnekurser og rådgivning til virksomheder i fødevarebranchen. e-branchekoden har mange års erfaring Nets. Alle danskere kender nok - eller har i det mindste hørt om Nets (tidligere PBS). Nets er i Danmark ansvarlige for Dankort, Betalingsservice, NemID, internationale betalingskort (MasterCard, Visa, American Express, JCB og UnionPay) og meget mere Sikringsplan for AES gældende fra 1. januar december 2015 Ref. nr.: Oplys venligst ved henvendelse Indhold 1 Indledning Lovgrundlag Udgifter 5 2.

Branchekoder - Virksomhedsinformation - LibGuides at

På Virk data kan du tilgå og se alle offentligt registrerede data på virksomheder, herunder cvr-numre, adresser, relationer og regnskaber The Global Industry Classification Standard (GICS®) Introducing Communication Services Sector in 2018. The last several years have seen rapid evolution in the way people communicate, access entertainment content and other information. This evolution is a result of the integration between telecommunications, media, and internet companies

Bryggeriforeningens branchekode. Bryggeriforeningen har udviklet en branchekode for bryggeri-, læskedrik- og vandvirksomheder, der indeholder retningslinjer for god hygiejnepraksis og produktionsforhold NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activites in the European Community 5 Preface Reliable and comparable international statistics can be produced and made available to business, financial institutions

Oversigt over indberetninger - Virk Indbere

Toke er iværksætteren bag regnskabsprogrammet Billy. Han satte sig for at lave Danmarks nemmeste regnskabssystem. Han er så stolt af det, at han giver dig en 30 dages gratis prøveperiode - der er ingen binding efter 30 dage Hvis en virksomhed har aktiviteter inden for flere forskellige brancher på samme adresse, kan der registreres flere p-enheder på adressen. Når man registrerer en ny p-enhed, kan man kun vælge mellem brancher, der allerede er registrerede på den tilknyttede juridiske enhed I disse 10 danske brancher er konkursrisikoen størst. I en enkelt branche i Danmark har 33 pct. af virksomhederne den dårligst mulige kreditrating

Den danske lydbranche dækker i dag over ca. 92 branchekoder og har en hi-storie, der strækker sig mere end 100 år tilbage. Det hele begyndte med opfin-delsen af højttaleren i 1915 af danskeren Peter Laurits Jensen1 og amerikane-ren Edwin S. Pridham. Sidenhen er en lang række teknologier og kompetence Download Bilag til vejledning om akkreditering af nye uddannelser og udbud: Oversigt over nøgletalstabeller til vurdering af nye uddannelsers/udbuds relevans Ansøgeren skal oplyse redegørelsen, hvlke branchekoder der er valgt som afgrænsnng for uddannelsernes relevante arbejdsmarked. Beskæftigelsen inden for brancher relateret til turisme har været stærkt stigende de seneste år. Det skyldes først og fremmest en stor stigning i branchegruppen restauration. Ufaglærte udgør næsten 60 pct. af de beskæftigede i turisterhvervet. Dermed er andelen dobbelt så høj sammenlignet med de øvrige beskæftigede i erhvervslivet findes en oversigt over de branchekoder som erhvers- og selskabsstyrelsen registrerer virksomheder efter. På den måde kan man let indkredse sin søgning til relevante brancher efter eget valg. Der kan herefter via nnerhverv søges i felterne fagrubrik, branchebetegnelse, firma navn.

Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning 19 Hus- og grundejeransvar 22 Retshjælp 24 Brand (bygningsbrand) 27 Anden bygningsbeskadigelse 28 Elskade (bygning) 30 Storm 31 Hærværk og graffiti (bygning) 32 Pludselig skade (bygning) 3 virksomhedernes regnskaber, en oversigt over hvordan virksomhederne klarer sig på afkastningsgrad og soliditet, en indtjeningsanalyse samt en vækstanalyse. Gdl l t baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt Graf: Oversigt over de 5 største virksomheder i analysen i forhold til resten, fordelt ud fra størrelsen af deres aktivmasse. Ovenstående diagram illustrerer branchens koncentration målt på aktivmasse i forhold til resten af branchen. Såfremt de fem største aktører udgør en stor del af branchen, vidne Hvis I skal bruge fortegnelsen over Branchekoder er min bedste anbefaling, at I bruger Folketingets indgang; d.v.s Retsinformation.dk. ALLE andre er ikke garanteret korrekte - dermed ikke sagt, at der er fejl i dem. Kommunerne SKAL fritage visse branchekoder - det skrev jeg i en tidligere post

Branchekoder - lf.d

Registeret indeholder en række generelle virksomhedsoplysninger om branchekoder, antal medarbejdere, historiske stamdata, ledelsen i virksomheden, virksomhedens ejere, generelle virksomhedsoplysninger m.m. Data stammer fra virksomhedernes egne registreringer på Virk Indberet og indeholder også oplysninger om foreninger og offentlige myndigheder baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, evt . brancheforeningers medlemslister eller i samarbejde med organisationer eller fagfolk med særligt kendskab til branchen. en nærmere oversigt over udviklingen i branchen over hele perioden branchekoder: Medicinalindustri, Fremstilling af medicinske instrumenter mv., Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk ud-styr, Fremstilling af høreapparater og dele hertil. 2) Private healthcare-virksomheder og behandlere . Den private healthcaresektor indbefatter de private virksomheder, som varetager

Denne side er din adgang til skat.dk. skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifte The purpose of the App Market is to provide an overview of digital solutions using and exhibiting public open data in a way that creates value for Danish private and public companies Virksomheders udfordringer og informationsbehov i forbindelse med håndtering af nanomaterialer Oversigt over anvendte foranstaltninger og forholdsregler baseret på De 14 brancher er udvalgt på baggrund af en gennemgang af branchekoder for industrie Oversigt over datakontroller (pdf), der tjekker den indsendte indberetning (opdateres løbende) Oversigt over sammenhæng mellem regnskabsposter og indberetningen til Nationalbanken (pdf) Sammenhæng mellem Nationalbankens branchekoder, de internationale NACE- og danske DB07-branchekoder (xls

Du kan også søge om fritagelse, hvis du kan dokumentere, at virksomheden ikke har nogen for­mer for affald. Bemærk, at kun meget få branchekoder er ikke-affaldsproducerende - se bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012 om affald) branchekoder. Det er virksomhedernes primære aktivitet, der benyttes til inddeling efter branchegrupper. Figur 1. Oversigt over de forskellige branchegrupper i byggesektoren Udførende byggevirksomheder Materiale-producenter Rådgivende virksomheder Producenter af maskiner og værktøjer Handel med materialer og værktøje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Definitioner Bilag 10 Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 58, stk. 4 Bilag 11 Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. Du finder regnskabstal for de seneste 10 år for børsnoterede virksomheder og 5 år for øvrige. Information om virksomhedernes medlemmer af direktionen og bestyrelsen. samt oplysninger om ejerforhold. D u kan lave en liste over potentielle konkurrenter ud fra branchekoder. Bisnode Profiler-Nyt bedre interfac Oversigt i CVR. Udover generelle CVR-data kan man også se en oversigt over, hvordan et enkelt CVR-nr hænger sammen med diverse P-numre - dette gøres under fanen P-numre for juridisk enhed. Alle branchekoder er automatisk valgt

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. 5.1 Oversigt over potentielle forureningskilder 29 5.2 Vurdering af forureningsrisiko 30 5.2.1 Spild og lækage af råvarer 30 5.2.2 Udvaskning af metaller fra armering 32 Tabel 3.1 Branchekoder for beton- og cementvareindustrien

Max 3.000 enheder. Du kan max downloade og gemme 3000 enheder. Hvis du skal bruge udtræk med flere virksomheder, skal du bruge en af vores andre indgange til CVR. Få tips til søgning i CV Blanketten skal bl.a. udfyldes med: Virksomhedsnavn og -adresse, virksomhedstypen, virksomhedsejer eller -ejernes navn og CPR-nr., branche (du finder en oversigt over branchekoder på www.branchekode.dk), om der er ansatte, eksport/import fra lande udenfor EU, moms mv.). 1 tre branchekoder, som er de mest typiske for branchen, og som samlet set repræsenterer 15 af de 21 virksomheder. (8.1 og 8.2) samt en oversigt over de nuværende arbejdsmarkedsuddannel-ser knyttet til FKB 2781 Bolig- og autointeriørmontering (8.3)

oversigt over bevillinger for 2017 Side 1 af 5 Svineafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2016 givet tilskud til 82 projekter for i alt 164.839 tusind kr. i 2017. I fondens budget for 2017 er de enkelte projekter kort beskrevet Du kan se branchekoder på Virk Indberet. Hvis du skal ændre eller tildele en branchekode skal du gøre det under Ændre virksomhed på Virk Indberet. Det er Danmarks Statistik, der står for branchekoderne. Det er også her, du kan henvende dig, hvis du ikke finder en branchekode, der passer til din virksomhed Formålet med eStatistik er, at vore kunder skal have et opdateret billede og en nuanceret oversigt over deres branche, region eller kommune, så de bedre kan træffe de afgørende beslutninger. Hos eStatistik kommer du til at arbejde i et uformelt miljø, hvor selvstændighed, høj faglighed og ansvar for egne opgaver er en stor del af hverdagen

Spørgsmål og svar - Spørg eksperte

Cookiepolitik. Om cookies En cookie er en lille datafil, som hjemmesider gemmer på din computer, for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet (1) I finansielle konglomerater, der i betydeligt omfang driver bank- eller investeringsvirksomhed og forsikringsvirksomhed, bør dobbeltanvendelse af elementer, som opfylder betingelserne for beregning af egenkapital i det finansielle konglomerat, dvs. dobbelt gearing, samt eventuel uhensigtsmæssig frembringelse af egenkapital inden for en gruppe, fjernes for at give et præcist billede af.

Brancheoversigt - Nordens største virksomhede

Oversigt over policens forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, Generelle betingelser 3 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 7 Jorddækning 13 Udvidet ejendomsdækning 14 registreres med flere branchekoder dage fra overtagelsesdatoen Nysgerrig hvorfor har du CVR hvis du er langt under 50.000 Kr om året, import? Tjek om din branchekode er 100% rigtig registreret, er der en kode som passer bedre? Så kan de være muligt at den ikke skal betale affaldsgebyr, dog kan det også gå den anden vej. Du kan så vidt jeg ved ikke gøre noget ved gebyret, da det er lovpligtigt / Oversigt. Find nye kunder der ligner dem, du allerede har Oversigt Fordele. Kom i gang Det gør vi med branchekoder og selskabsformer. Resultatet af Profil- & markedsdækningsanalysen giver dig et godt overblik over dine kunder og hjælper dig at finde nye kundeemner, som med stor. og fængsler. De udvalgte branchekoder fremgår af puljeopslaget på star.dk. Tabel 1 Oversigt over 17.59.21.90. Projekttitel Virksomhed Tilsagn givet, kr. FA Ansøgning 2018 vedr. voldsforebyg-gelsespakke til fængsler - Et bedre arbejdsliv Københavns fængsler 208.153,00 DH Småskolen på Peterslyst Ridecenter 82.092,0

Branchekod

Foreningen Bio-Energipark Tønder vil som bioenerginetværk og katalysator arbejde for, at der etableres en produktion af bioenergi ved Tønder, som skulle give landbruget en ny afsætningsmulighed, ligesom der arbejdes på at gøre området til et dansk epicenter Oversigt over forsikringsbetingelser Betingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 3 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 7 Jorddækning 13 Udvidet ejendomsdækning 14 Bestyrelsesansvar 17 Hus- og grundejeransvar 19 Retshjælp 21 Byggematerialer 24 Stikledning 25 Brand (bygningsbrand) 26 Anden bygningsbeskadigelse 27 Elskade.

Spor de varme leads fra dit website. Skrevet af Tobias Thaastrup-Leth, Digital strategichef, d. 02.11.2018 En undersøgelse fra analysebureauet Gartner Group viser, at ca 95% af B2B besøgende på et website ikke kontakter virksomheden, der besøges, selvom de var potentielle kunder registreres med flere branchekoder Hvis det ved besigtigelsen konstateres, at risikoen er - hvis der sker ændringer i virksomhedens forøget, kan Codan enten fastsætte en frist til at momsregistrering. bringe risikoforholdene i orden, forhøje præmie og selvrisiko eller opsige den eller d I bilag 2 findes en oversigt over tilkoblede mål med aktivitetstal til de FKB'er, som indgår i analysen, og i bilag 3 findes en oversigt over deltagere i de tre workshops, der er afholdt. Bilag 4 indeholder den præsentation, som blev givet til deltagerne i den 3. workshop. God læselyst 16) for rådgivnings- og konsulentydelser. Udtrækket var baseret på de såkaldte branchekoder, som er den forretningsbetegnelse de enkelte leverandører indmelder til Virk.dk (det tidligere CVR register). Udtrækket viste således ikke, hvilke ydelser, der konkret var leveret Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg1). Herved bekendtgøres lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 8. marts 2013, med de ændringer, der følger af § 12 i lov nr. 1459 af 17. december 2013

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø1). I medfør af § 35, stk. 1, § 49, stk. 1, § 49 a, stk. 1-3, § 49 b og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73 Den til § 9, stk. 2, anførte liste bedes specificeret på branchekoder, således som de er registreret hos toldvæsenet. 12. Er det meningen, at listen til § 9, stk. 2, skal administreres på samme formelle måde, som toldvæsenet i dag administrerer listen over momspligtige, der ikke kan få. implementerer nye branchekoder, DB07, og varegrupperinger. 5 Oversigt over produkter findes i kapitel 7. Et par nævneværdige ændringer: Produktet Udlejning af sommerhuse er nu eksplicit udskilt og indgår i overnatning Ansøgningspuljen udmeldes med henblik på, at udvalgte arbejdspladser kan gennemføre foruddefinerede forløb, som skal understøtte forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler. Der kan løbende søges om tilskud fra puljen efter 'først til mølle' princippet. Det er muligt at søge om tilskud fra puljen nu, selvom projektet først opstartes senere i 2017 En ensartet oversigt over selskabernes seneste 5 års nøgletal. Overblik over den økonomiske udvikling i et givent selskab Bedre beslutningsgrundlag i forhold til dine potentielle og eksisterende forretningspartnere

findes en oversigt over de branchekoder som erhvers- og selskabsstyrelsen registrerer virksomheder efter. På den måde kan man let indkredse sin søgning til relevante brancher efter eget valg. Der kan herefter via nnerhverv søges i felterne fagrubrik, branchebetegnelse, firma navn, adresse, firmaer på vej, og post nr. antal. Gazellevirksomhed er en betegnelse for en hurtigt-voksende virksomhed som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. Udtrykket udspringer af den årlige gazelleundersøgelse, som er blevet udarbejdet af Dagbladet Børsen siden 1995 Færre nye førtidspensionister vælger at indbetale til SUPP. En mindre andel end tidligere af nye år­gange af førtidspensionister vælger aktivt at spare op i den frivillige arbejdsmarkeds­pensionsordning for førtidspensionister kaldet SUPP, viser en ny analyse fra ATP, der offentliggøres i nyhedsbrevet Faktum

Kontakt Virk Support i Erhvervsstyrelsens Kundecenter. Telefon 72 20 00 30. Åbningstider: Mandag til torsdag 08.30-16.00 Fredag 09.00-15.00. Skriv til Virk Support, hvis du har problemer med at logge ind og få rettigheder til at indberette Virksomheders udfordringer og informationsbehov i forbindelse med håndtering af nanomaterialer - Survey om danske virksomheders vidensniveau og informationsbehov i forhold til håndtering af nanomaterialer Ved gennemførelse af virksomhedens kundekendskabsprocedurer skal der foretages en vurdering af risikoen i det enkelte kundeforhold. Virksomheder skal derfor afdække relevante risikofaktorer i kundeforholdet med henblik på at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer Oversigt i CVR. Udover generelle CVR-data kan man også se en oversigt over, hvordan et enkelt CVR-nr hænger sammen med diverse P-numre - dette gøres under fanen P-numre for juridisk enhed. Her er det også muligt at springe mellem de forskellige P-numre via knappen i GE CVR. Sammenhæng med GE Virksomhed/Landbru

Vi sætter fokus på mejeriprodukternes rolle i den menneskelige ernæring - altså på emner, der har at gøre med ernæring, sundhed og trivsel Bilag 8 Fritagelse for affaldsgebyrer - branchekoder, jf. § 60, stk. 1 Bilag 9 Fritagelse for affaldsgebyrer - virksomhedsformer, jf. § 60, stk. 2 Bilag 10 Branchekoder, der omfatter håndværkere og anlægsgartnere, jf. § 58, stk. 4 Bilag 11 Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. 3 Den fulde tekst Bekendtgørelse om affald 1)2 Kortlægning af energiforbrug i virksomheder 5 Det har vist sig, at den angivne placering af varmepumper i Energistyrelsens energi-matriceskabelon ud over som slutanvendelse (elforbrug) også skal angives som var

Brancher - Nomenklaturer inden for statistik (branchekoder m

 1. Kun klare sække. For at sikre en bedre sortering, skal alt der afleveres på genbrugspladsen, være uden emballage eller i klare sække. Klare sække gør det lettere for pladspersonalet at se, hvordan affaldet er sorteret, og om affaldet må modtages på genbrugspladsen
 2. tre branchekoder, som er de mest typiske for branchen, og som samlet set repræsenterer 15 af de 21 virksomheder. Data fra desk research, statistisk kortlægning og interview er blevet analy-seret, og på baggrund heraf er analyserapporten blevet udarbejdet
 3. Tabel 3.1 Branchekoder for beton- og cementvareindustrien. I tilknytning til produktionsstederne er der ofte fyringsolietanke til opvarmning samt dieseltanke til gaffeltrucks og lastbiler. Disse tanke udgør stort set altid en risiko for forurening af jord- og grundvand, men er i øvrigt uafhængige af akti-viteterne på produktionsstedet
 4. STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst April 201
 5. virksomhedernes regnskaber, en oversigt over hvordan virksomhederne klarer sig på afkastningsgrad og soliditet, en indtjeningsanalyse samt en vækstanalyse. Gdl l t Berlingskes analyse af IT-konsulent virksomheder omfatter 60 virksomheder. Branchen inkluderer såvel selskaber der udelukkende leverer konsulentydelser, samt selskaber der også sel
 6. dre partnerselskaber. Bjælken uoplyst er de partnerselskaber, hvor der ikke i forbindelse med stiftelsen eller senere er valgt en branche kode
 7. Note: I forhold til TSA 2010 er der sket ændringer i varegrupperingerne. Oversigt over produkter findes i kapitel 7. Et par nævneværdige ændringer: Produktet Udlejning af sommerhuse er nu eksplicit udskilt og indgår i overnatning. Produktet bliver dog produceret af branchen Ejendomsmægler, bolig og husleje der pga. størrelsen af.

Branchekode for webshops? - Amino

 1. Den til § 9, stk. 2, anførte liste bedes specificeret på branchekoder, således som de er registreret hos toldvæsenet. 12. Er det meningen, at listen til § 9.
 2. delige spørgsmål i forbindelse med dødsfald og få den rette vejledning
 3. retssag.dk På

REGN6A: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for udvalgte detaljerede brancher (DB93) efter branche og regnskabsposter (AFSLUTTET) Enhed : pct branchekoder, der skal med i bilag 7, jf. § 60, stk. 1 − Et nyt fritagelseskriterium, som bygger på antagelsen, at en-keltmandsvirksomheder uden ansatte, der drives fra virksom-hedsejerens folkeregisteradresse ikke har en affaldsproduktion, der i art og omfang kan adskilles fra affaldsproduktionen, som henføres til virksomhedsejerens husstand

Brug en branchekode som hjælp til dit egenkontrolprogra

 1. Branchekode oversigt? - dk
 2. Udtræk fra cvr.dk på branchekoder - Amino.d
 3. [løst] Branchekoder - Eksperten - Computerworl
 4. Indgange til CV
 5. e-branchekoden - Egenkontrol & hygiejnekursus - online, nemt
 6. Net

populær: