Home

Eerste brief van paulus aan de korintiërs

Algemeen wordt erkend dat Paulus van Tarsus De tweede brief aan de Korintiërs geschreven heeft. In de bijbelwetenschap bestaat discussie over de vraag of deze brief zo door Paulus is geschreven of later is samengesteld uit een aantal kortere brieven die Paulus binnen korte tijd geschreven zou hebben Eerste van de twee brieven van Paulus aan de christelijke gemeente te Korinthe (Griekenland). Paulus had die gemeente zelf gesticht (zie Handelingen 18).Net als de andere brieven is deze waarschijnlijk geschreven tussen ca. 50 en 60 n.C.; vermoedelijk schreef Paulus deze eerste brief in Efeze De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland. De brief is 16 hoofdstukken groot. Hij schreef ook over de liefde in zijn brieven De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (ook kortweg 1 Korintiërs of 1 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland

Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs - Wikipedi

Reimund Bieringer geeft een introductie over de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Reimund Bieringer geeft een introductie over de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs Reimund Bieringer spreekt over de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs Paulus is in 49 n.Chr. vanuit Athene naar Korinte gegaan. Paulus wilde door zijn brief en het bezoek van Timoteüs laten blijken hoe zeer hij bij het geestelijk welzijn van de Korintiërs betrokken was. Vermoedelijk heeft hij deze eerste brief geschreven in het voorjaar van 54 n. Chr. te Efeze, ongeveer drie jaar nadat hij Korinte had verlaten De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs: introduktie 1/2 Bron: www.gemeentevanchristus.be De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs introduktie De stad Korinthe In de oudheid was Korinthe een zeer belangrijke stadstaat, die verschillende kolonies stichtte in de Middellandse Zee, waaronder Syracuse op Sicilië

1 1 1:1 Hand. 18:17 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 2 1:2 Hand. 18:1 Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3 Genade zij u en vrede van God, onze. 4 13:4-7 Rom. 13:10 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (ook kortweg 1 Korintiërs of 1 Korinthe genoemd) is een boek in de Bijbel en maakt deel uit van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, een havenstad in Griekenland Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 12. ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander.

Auteurschap Paulus noemt zichzelf als auteur van de eerste en de tweede brief aan de Korintiërs. Hoewel er vragen zijn over de eenheid van met name de tweede brief (is alles van Paulus of zijn er wellicht gedeeltes aan toegevoegd), is het auteurschap van Paulus vrijwel onomstreden De 1e en 2e brief aan de Korinthiërs werden geschreven tegen het einde van Paulus' 3-jarig verblijf te Efeze, dus van ca. 54 tot ca. 56 na Christus. Paulus had hen reeds eerder een brief geschreven (1 Korinthe 5:9, 11), maar helaas is deze verloren gegaan. Dus eigenlijk bezitten wij de 2e en 3e brief aan de Korinthiërs De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (2) 1:1-31 Aanhef Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God, en Sostenes, de broeder, aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Her Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs literair werk van Paulus. Deze categorie bevat de volgende 16 ondercategorieën, van een totaal van 16. 1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,. 2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere

bieden. Iemand die het eerste deel - over de brief aan de Romeinen - heeft gelezen, heeft zijn indruk van dat boek als volgt weer-gegeven: 'Af en toe wat moeilijk, dan weer vertroostend, steeds bemoedigend.' Mijn gebed is dat het boek, dat je nu voor je hebt, een dergelijke uitwerking mag hebben. Dit boek is voor jou geschreven

De eerste brief van de apostel Paulus aan die van Korinth

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs Religie kennis

Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.Hoofdstuk 13De liefde[1] Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. [2 2 1 Tessalonicenzen Aantal hoofdstukken: 6 Beschrijving inhoud: Dit materiaal behandelt de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen. In het eerste hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de ontvangers van de brief Translation for 'Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs' in the free Dutch-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down

Korinthiërs (eerste brief) - Christipedia

  1. Pages in category First Epistle to the Corinthians voor de Zeding van de Gereformeerde Kerken onder Heidenen Prague castle-st paulus.jpg 960 × 1,280.
  2. § 4. De brieven aan de Korintiërs Er bestaat nu vrijwel algemene eensgezindheid over dat Paulus de auteur is van maar zeven van de brieven die op zijn naam staan: de eerste brief aan de Tessalonicenzen, de twee brieven aan de Korintiërs, de brief aan de Galaten en de Romeinen en het briefje aan Filemon
  3. De eerste brief van Paulus aan de jonge christelijke gemeente van Korinte is een bijzonder interessant bijbelboek. Het is namelijk niet zomaar een theologische verhandeling, maar we krijgen in deze brief een indruk van een gemeente waarin niet alles op rolletjes liep
  4. schenkt hij aan de opvatting dat Paulus verwees naar een vorige brief die niet bewaard gebleven is (JThS 9 [1908], 366). Zie R. Roukema, De uitleg van Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs in de tweede en derde eeuw, Kampen 1996, 87. 5 Thrall, II Corinthians I (n. 2), 13-18

Reimund Bieringer : Eerste brief van Paulus aan de korintiërs

brief waarin ze allerlei problemen aan de orde stelden. Paulus gaat in de eerste brief aan de christenen van Korinte in op de vragen die zij hebben gesteld, en op problemen die in de gemeente spelen. De brief heeft een ernstig en waarschuwend karakter. Inhoud 1 Korintiërs 1-6: In de kerk van Korinte komen allerlei verkeerde praktijken voor: de Bijbelstudie I Korintiërs - 5/10, 12 maart 2019 7-3-2019 1 De eerste Brief van Paulus aan Korinte LES 5 Immoraliteit en procesvoering BIJBELSTUDI (geheiligd) Hij noemt die eerste christenen mensen die de naam van Jezus hristus aanriepen. De naam christenen werd nog niet gebruikt in die tijd. Sosthenes, was overste van de synagoge te Corinthië, bekeerd en nu een medewerkende broeder van Paulus (4) Paulus dankt God voor de geschonken genade aan de gelovigen te Korinthe Ze waren trots en probeerden seksuele immoraliteit goed te praten. Geestelijke gaven werden verkeerd gebruikt, en er bestonden grote misvattingen aangaande belangrijke Christelijke leerstellingen. De apostel Paulus schreef zijn eerste brief aan de Korintiërs in een poging de kerk in Korinthe weer terug te brengen naar haar wortels: Jezus Christus

En nu is niet het verhaal van de 3 koningen aan de beurt. Maar we nemen een kijkje in het leven van de christenen in Korinthe. Zij zijn kort geleden gedoopt. Zij hebben hun oude levenswijze vaarwel gezegd. De Korintiërs moeten nu leren wat je als christen beter wel kan doen en wat je eigenlijk niet meer kan doen. Paulus wijst de weg Voorgangers als Paulus, zijn opvolger Apollos en Petrus zijn partijnamen geworden. Er is zelfs een huisgemeente die zich 'de partij van Christus' noemt. Deze steeds sterker wordende partijschap is voor Paulus een belangrijke reden om de eerste brief aan de Korintiërs te schrijven. Onderling verschil van mening is niet erg

Laten we even naar het begin van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs kijken. Eerst stelt de schrijver zich voor: Paulus. Maar Paulus schrijft deze brief niet maar op persoonlijke titel, als privé-persoon, nee, Paulus weet zich een geroepen apostel van Christus Jezus. Dat moet voor de lezers direct duidelijk zijn Bijbelstudie I Korintiërs - 7/10, 9 april 2019 8-4-2019 1 De eerste Brief 7:1 van Paulus aan Korinte LES 7 Eten van offervlees BIJBELSTUDIE Structuur van de brief 1:1-9 Inleiding 1:10-6:20 Antwoord op verslagen -16:12 Antwoord op de brief van de Korintiërs 7:1-40 Huwelijk en aanverwante zaken 8:1-11:1 Voedsel geofferd aan afgode 1 Korinthe 12 De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen,.

Reimund Bieringer : Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs

de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs als leidraad te nemen. Tot en met hoofdstuk 10 zaten we redelijk op één lijn, maar vanaf hoofdstuk 11 verliepen onze gesprekken steeds moeizamer, en toen de kwestie van het spreken in tongen aan bod kwam, en de positie van de vrouw in de gemeente, haakten de geliefde broeders en zusters af. In he ons onszelf herkennen, laat ons de liefde herkennen. God van liefde, ontferm u over ons. Amen. Lied Ubi caritas Schriftlezing Ik ga voor u 1 Korintiërs 13 voorlezen. Dit is een hoofdstuk uit de eerste brief van Paulus aan het volk van Korinthe, een havenstad in Griekenland. Deze brief in zijn geheel is een boek in het nieuw De eerste en zonder twijfel authentieke verslag over de verrijzenis van Jezus wordt gevonden in de brief van Paulus aan de kerk in Korinte. Deze geloofsbelijdinis is terug te dateren tot een paar jaar na de opstanding Hoewel de raad van apostelen en oudsten te Jeruzalem Paulus' zienswijze deelt en dat per brief aan de gemeenten laat weten, blijkt dit probleem later toch weer de kop op te steken. Deze moeilijkheden waren de oorzaak van de problemen in Korinte waar 2 Korintiërs over gaat. Ook daar spreekt hij van 'een ander evangelie' en 'een andere. De brieven van Paulus bestaan uit een veertiental brieven die (traditioneel) aan de apostel Paulus worden toegeschreven. Van zeven van deze brieven wordt algemeen aangenomen dat ze inderdaad van de hand van Paulus afkomstig zijn. Dit zijn: Romeinen, Filippenzen, Galaten, Filemon, 1 en 2 Korintiërs en 1 Thessalonicenzen

1 Korinthe 10 De eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen In deze eerste van 2 video's geeft prof. dr. Reimund Bieringer een introductie bij de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. youtube.com

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor

Paulus schrijft : veracht de profetieën niet. Profetie is de gave het profetische woord uit te leggen, tot stichting en bemoediging van de gemeente. De oude profeten maakten ook slechts de wil van God bekend aan de mensen. Calvijn gaf acht op de profetieën in zijn tijd, en hij leerde tevens dezelfde gedachte 1 Korintiërs 1 - DE EERSTE BRIEF VAN DE APOSTEL PAULUS AAN DE GEMEENTE VAN KORINTHE Afzender, geadresseerden, groet Paulus, een geroepen a.. debijbel.nl debijbel.nl Nederlands Bijbelgenootscha

De oudste brief. eerste brief aan de Tessalonicenzen De grote brieven. brief aan de Romeinen . twee brieven aan de Korintiërs . brief aan de Galaten De gevangenschapsbrieven. de Filipenzen . brief aan Filemon Van de bovenstaande zeven brieven die in het Nieuwe Testament te vinden zijn, denkt men er zeker van te zijn dat Paulus ze zelf. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (vaak kortweg 1 Korintiërs genoemd) is een boek in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Nieuw!!: Eerste brief van Petrus en Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs · Bekijk meer » Efeze. Poort van Mazaeus en Mithridates Tombe van de Apostel Johannes Vanuit Efeze schreef Paulus de tweede brief (onze eerste), n.a.v. een brief met vragen die de gemeente aan Paulus had geschreven en die door drie broeders is bezorgd (16:17). Met deze brief wil Paulus antwoord geven op hun vragen en hen ook op de hoogte stellen van een gepland bezoek van Paulus aan de gemeente Paulus meende dat heidenen zich niet aan de wet van Mozes hoefden te houden, maar onder de wet van Jezus vielen. Dit werd gesymboliseerd door de besnijdenis . Volgens Paulus waren volgelingen van Jezus, de latere christenen, geestelijk besneden deze zin geven de structuur van de preek aan. Vorm een gemeenschap. U bent namelijk door de Geest lichaam van Christus in veelheid en eenheid. 2. Door de Geest De relatie tussen Paulus en de gemeente van Korinte is, zacht gezegd, nogal moeizaam. Van de kant van de Korintiërs dan wel te verstaan. Paulus is voor ee

Agamben refereert aan de passage in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs: Tot op dit moment zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid (4,13). Het lijkt me lastig om deze passage niet politiek te lezen. Dat lukt ook de joodse filosoof Jacob Taubes (1923-1987) niet Korintiërs De eerste brief aan de Korintiërs Inleiding. De relatie tussen Paulus en de christelijke gemeente te Korinte was intens en bewogen. Tussen de jaren 49/50 en 55 waren er volgens de informatie die we uit de canonieke Korintiërsbrieven kunnen halen drie bezoeken (van Paulus in Korinte), vijf brieven (vier van Paulus aan de Korintiërs en één van de Korintiërs aan Paulus) en vier. De boeken van het Nieuwe Testament die aan Paulus toegeschreven worden zijn: Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Tessalonicenzen, 1 en 2 Timoteüs, Titus en Filemon. De Epistels van Paulus - Hun boodschappen Elk Epistel van Paulus bevat specifieke boodschappen Daarom schrijft Paulus later in deze brief: ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen (hs. 11:2). In hoofdstuk 10-12 vinden we nog uitgebreide gegevens over de gezindheid van Paulus en de omstandigheden en tegenstand waarin hij z'n taak moest uitvoeren De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven, is gesticht in 1432. Het is de oudste theologische faculteit in de Lage Landen. De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen werd opgericht in 1432 binnen de Oude Universiteit, en sluit haar deuren ingevolge de sluiting van de gehele universiteit in 1797

* het Nieuw-testamentische Bijbelboek Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. * het Nieuw-testamentische Bijbelboek Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs We lezen 1 Korintiërs 13: 1-13. In het voorgaande hoofdstuk van deze brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe gaat het erom de gemeente als een organisch geheel te zien: één lichaam, waarin alle delen hun eigen rol en functie hebben, maar in totale lotsverbondenheid met elkaar functioneren Dit is de tweede brief die door Paulus is geschreven aan de gelovigen in de Griekse stad Korinte. Na Paulus' eerste brief aan hen zijn nog niet alle problemen opgelost. De mensen vertrouwen het nog steeds niet helemaal dat Paulus een echte boodschapper van God is. Opnieuw legt Paulus daar dingen over uit

Pokazuję stronę 1. Znaleziono 0 zdań frazy Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.Znalezione w 1 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane De liefde. 13 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn

Brief van Paulus aan de Romeinen bestemd voor de christenen in Rome. Eerste brief van Paulus aan de Korintiers (christenen) Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs (christenen) Brief van Paulus aan de Galaten (christenen) Brief van Paulus aan de Efeziërs (christenen) Brief van Paulus aan de Filippenzen (christenen) Brief van Paulus aan de. Reactie op 'Brief aan een Christelijke natie' Reactie op 'Brief aan een Christelijke natie' - Mijn conclusie De woorden van Paulus, in zijn eerste brief aan de gemeente die hij met anderen in Korinthe had opgebouwd, zijn een goede samenvatting van de dingen die ik in dit boek heb proberen te verhelderen

Jesaja 49, 14-15 • Psalm 62 • Eerste Brief aan de Korintiërs 4, 1-5 • Matteüs 6, 24-34 Wees niet bezorgd De paastijd is voorbij, vandaag begint een reeks gewone 'zondagen door het jaar' Hiervoor moeten we gaan kijken naar een eerder geschreven brief van Paulus: Galaten. Net zoals dat met 1 Korintiërs het geval is, wordt alom geaccepteerd dat deze tekst van Paulus afkomstig is. Paulus identificeert zichzelf als de schrijver aan het begin van de brief en nogmaals in het laatste hoofdstuk Zo iemand was Teresia van Lisieux. Ze heeft neergeschreven wat de teksten van Paulus in de brief aan de Korintiërs voor haar hebben betekend. Mijn roeping is de liefde Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden Overzicht studies. Blog. Reacti

De combinatie van deze twee, Paulus en de Korintiërs, blijkt een bijzondere bron van inspiratie en liefde. Het gemeenteleven lijkt een puinhoop. II Inleiding op de eerste brief aan de. DE HEILIGE SCHRIFT - DE BIJBEL BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN. De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten Ontstaan Edit. Zie hiervoor wat geschreven staat bij de Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen.. Geadresseerden Edit. In Handelingen wordt verteld dat gedurende Paulus' tweede zendingsreis Paulus en Silas vanuit Filippi naar Thessaloniki trokken, mogelijk vanwege de aanwezigheid van een joodse synagoge daar Dit valt aan te tonen aan de hand van andere vroegchristelijke geschriften, waarvan ik 1 Timoteüs, 2 Petrus en 1 Johannes bespreek. De eerste brief aan Timoteüs is (net als 2 Timoteüs en Titus) vrijwel zeker niet van Paulus, maar zeer waarschijnlijk een product van de vroege tweede eeuw om de autoriteit van Paulus in te zetten tegen Marcion. eerste vertaling in het woordenboek Nederlands - Arabisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen

van de partijen was zelfs naar hem genoemd (1:12). Blijkbaar hebben de Korintiërs in de brief aan Paulus ook over hem geschreven en het verzoek gedaan of Apollos Korinte nog eens wil bezoeken. We kunnen ons afvragen of zo'n verzoek voor Paulus niet wat pijnlijk is geweest. Immers, waaro Brieven van Paulus. Brief aan de Romeinen; Eerste brief aan de Korintiërs; Tweede brief aan de Korintiërs; Brief aan de Galaten; Brief aan de Efeziërs; Brief aan de Filippenzen; Brief aan de Kolossenzen; Eerste brief aan de Tessalonicenzen; Tweede brief aan de Tessalonicenzen; Eerste brief aan de Timoteüs; Tweede brief aan de Timoteüs. De vorige aflevering van deze blogserie bracht voor het voetlicht dat het genre brief in het vroege christendom niet gebruikt werd om uitgebreid herinneringen aan Jezus op te halen, maar ingezet werd om actuele zaken het hoofd te bieden Auteur: 2 Korintiërs 1:1 geeft aan dat de schrijver van het boek 2 Korintiërs de apostel Paulus is, mogelijk samen met Timoteüs. Datering: Het boek 2 Korintiërs is zeer waarschijnlijk ca. 55-57 na Christus geschreven. Doelstelling: De kerk in Korinthe begon in 52 na Christus toen Paulus het gebied bezocht tijdens zijn tweede zendingsreis.

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen nadrukkelijk over de vrouwen die helpen in de eerste gemeenten. Dominee Arie van der Veer schrijft er voor Moederdag een Bijbelstudie over Aangezien ze geen enkele gevestigde geloofsleer ondersteunen, kan iedereen zich vrij voelen er kennis van te nemen. Zij die de Bijbel als het Woord van God waarderen en er graag dieper in willen doordringen, worden uitgenodigd te reageren. Zie bij profiel Er bestaat nu vrijwel algemene eensgezindheid over dat Paulus de auteur is van maar 7 van de brieven die op zijn naam staan: de eerste brief aan de Tessalonicenzen, de twee brieven aan de Korintiërs, de brief aan de Galaten en de Romeinen en het briefje aan Filemon

populær: